Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest XYZ, ul. XYZ, 00-000 Poznań,
NIP 123456, REGON 123456.

Możesz skontaktować się z Administratorem:
w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. XYZ, 00-000 Poznań
drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: biuro@xyz.pl
telefonicznie – pod numerem +48 123 456 789
Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.xyz.pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

  • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
  • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w ty, obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skontaktuj się 
z nami

Szukasz wsparcia lub okazji do zaangażowania w działania społeczne? 
Zaufaj nam i skorzystaj w naszego formularza kontaktowego.
Skontaktuj się 
z nami - Stowarzyszenie Lepszy Świat