Przyszłość jest teraz!/Działania

Rekrutacja zakończyła się w maju 2021

Warsztat z edukacji globalnej – (prowadzenie – Joanna Spychała, Jan Horzela) – 02.06 i 08.06

Omawiane zagadnienia dotyczyły: wpływu klimatu na migracje i ich wzajemnych powiązań, międzynarodowych działań na rzecz lokalnej adaptacji do zmian klimatu czy powiązań kryzysu klimatycznego oraz praw człowieka. Rozszerzone zostały również o wątek rzetelnego sprawdzania informacji w internecie, czyli zagadnień związanych z fake newsami, postprawdą oraz przedstawieniem pomocnych narzędzi internetowych, służących do weryfikowania jakości informacji internetowych. Warsztaty miały też zakładany wymiar praktyczny i odnosiły się do konkretnych problemów występujących w miejscowościach, w których były realizowane projekty. Ważną ich częścią było poznanie, jak młodzi postrzegają kwestie związane ze zmianą klimatu i ruchami migracyjnymi w Polsce.

Spotkanie integracyjne – 19.06

Spotkanie odbyło się w Poznaniu, rozpoczęło się w Strefie do_Wolności od działań zapoznawczych i integracyjnych prowadzonych przez Krysię Lewińską, Olka Gęsińskiego oraz Waldemara Rapiora. Cała grupa wzięła też udział w wydarzeniu artystyczno-partycypacyjnym Festiwalu Malta – Kurs Miejskiego Relaksu, przygotowanym przez grupę młodzieży, w ramach kilkutygodniowych warsztatów i spotkań ze społecznością Pracowniczych Ogródków Działkowych w jednej z dzielnic Poznania.

Zależało nam aby zapoznać młodzież z mniejszych miejscowości z działaniami partycypacyjnymi z użyciem narzędzi sztuki, wymyślonymi przez ich rówieśników, poruszającymi ważkie tematy społeczne i klimatyczne w niestandardowy sposób. Dzięki temu młodzi mogli wziąć udział w spacerze performatywnym po najstarszym ogrodzie działkowym w Poznaniu (ROD im. H. Dąbrowskiego), który jest zagrożony częściowym przejęciem przez dewelopera, premierze zina Kąpiele Słoneczne, oraz koncercie zespołu Tęskno. Mogli też przyjrzeć się efektom końcowym zaangażowanego
projektu, który zrealizowała młodzież z Poznania na zaproszenie Generatora Malta oraz porozmawiać z Joanną Pańczak, inicjatorką całego działania.

Warsztaty z diagnozy lokalnej – 26-27.06 – (prowadzenie Mateusz Nowacki, Waldemar Rapior)

Celem warsztatów było omówienie sposobu diagnozowania problemów klimatycznych i/lub migracyjnych w gminach, z których pochodzi młodzież. Podczas zajęć uczestnicy/czki zapoznali się z podstawowymi narzędziami do przeprowadzenia diagnozy, omówili jej poszczególne etapy na zaprezentowanych projektach, zaplanowali wraz ze swoimi animatorami proces diagnozy dla ich projektów, omówili proces przeprowadzenia
diagnozy i zdefiniowania problemu. Każda grupa miała też możliwość konsultacji z prowadzącymi w kolejnych dniach po zakończonym warsztacie, pracując na przygotowanych pytaniach dotyczących sytuacji w ich gminach.

Planowanie działań partycypacyjnych – 06 i 07.07 – (prowadzenie Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska)

Warsztat poprowadzony został ze szczególnym uwzględnieniem partycypacyjnych narzędzi
demokracji lokalnej (np. paneli obywatelskich, budżetów partycypacyjnych, czy rady gmin) i ich potencjałów w kontekście dyskutowanych wyzwań. W pierwszej części młodzi mieli możliwość przeanalizować różne projekty animacyjne i partycypacyjne zrealizowane przez prowadzące w przeszłości, w kontekście różnych sposobów angażowania lokalnych społeczności, różnych celów prowadzących do zmiany społecznej i różnych
narzędzi realizacji działań. Dyskutowali też różnice między projektem realizowanym dla i ze społecznością. W kolejnej części młodzi mieli za zadanie opowiedzieć, przedyskutować i skonsultować planowane przez siebie działania, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę w ich gminach. Definiowali cele swoich działań, grupy docelowe, określali różnych interesariuszy i wymyślali pierwsze pomysły na narzędzia działania, które doprowadzą do realizacji celów. Prowadzące wielokrotnie podkreślały też wagę dobrej zabawy, poczucia bycia w zgodzie z wyznaczonymi
celami i dobrej atmosfery w grupie przy realizacji swoich projektów.

Konsultacje

  • konsultacja z Anną Olchowską z Migrant Info Point oraz Centrum Badań Migracyjnych
  • konsultacja z Barbarą Knol-Dyniewską, rzeczniczką ruchu obrony ujęcia wody w Krajkowie
  • konsultacja z Maciejem Jędrzejczakiem z Kasztelanii Ostrowskiej

Realizacja partycypacyjnych projektów dla gmin – sierpień / wrzesień / pździernik / listopad

Rozmówki Kaliskie:

  • 2 pikniki otwarte dla wszystkich – jeden w Parku Miejskim, drugi podczas II Dni księstwa Kaliskiegio (Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych) odbywający się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa) – integracja, zbieranie opowieści, zaczątek tworzenia mapy przyjaznego Kalisza.
  • działanie finałowe (Wspólne gotowanie w Domu Sąsiedzkim w Kaliszu- kuchnia kaukaska – Pani Svetlana Zabiednova –
    właścicielka armeńskiej restauracji Ararat w Kaliszu oraz kuchnia żydowska – Pani Hila Marcinkowska – Przewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP), kontynuacja zbierania opowieści i tworzenia mapy.
  • Planowane działania – publikacja mapy w internecie.

Eko Ekonomik Słupca:

  • działania – “Jezioro jak sprzed lat..” piknik edukacyjny nad jeziorem słupeckim, a podczas niego: spacer etnobotaniczny z Anną Gruszką ze stowarzyszenia Dziewczyny w Naturze, wystawa prac plastycznych dzieci ze słupeckich szkół, warsztat i pogawędki ekologiczne z Panem Andrzejem Dąbkiem ze stowarzyszneia Eko-Przyjezierze oraz spotkanie z Morsami Słupca „Borowinka” i wspólne ognisko.

MSK Mosina – Puszczykowo:

  • działania – “Chrońmy ujęcie w Krajkowie” a podczas niego: kredowanie przestrzeni miejskiej hasłami i napisami, rozniesienie wlepek, partycypacyjny słup ogłoszeniowy na targowisku w Mosinie, czytanie wybranych fragmentów książek o tematyce związanej z klimatem, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące wody terenie mosińskiej Jadłodzielni. Działania finałowe aktywnie wsparli członkowie i członkinie drużyny harcerskiej “Czata”.

Wypracowanie narzędzia edukacyjno-inspirującego – październik

Spotkania młodzieży z młodzieżą / Działania w szkołach – październik 2021-  marzec 2022

Informacje o naborze znajdziesz tutaj.

Rozpowszechnianie wiedzy. Raport badawczy – luty 2022 – sierpień  2022

 Podstawą raportu będą obserwacje sporządzane przez nasz zespół w trakcie  projektu, a także wywiady z młodymi przeprowadzone przed rozpoczęciem i po zakończeniu wszystkich działań.  W raporcie omówimy, jak młodzi myślą o przyszłości oraz jak praca na temacie przyszłości wpływa na  jej rozumienie. 

Dzięki przeprowadzeniu wywiadów przed i po projekcie będziemy mogli zbadać, jak projekt wpłynął na sposób myślenia młodzieży o klimacie i  ruchach migracyjnych. Karty obserwacji i nagrania audio wywiadów zostaną poddane analizie  socjologicznej “ze słuchu” w duchu paradygmatu wywiadu rozumiejącego Jean-Claude’a Kaufmann’a;  przepiszemy tylko wybrane fragmenty wywiadów, które posłużą jako ilustracje lub „opowieści z  pierwszej ręki”, obrazujące i wzmacniające narrację i wnioski Raportu. Celem tego działania jest  zebranie wiedzy o młodych i opracowanie jej w sposób czytelny dla aktywistek, animatorów kultury,  edukatorów, nauczycieli, urzędniczek. Raport zostanie udostępniony w domenie publicznej dla  pożytku innych organizacji, jednakże jego dystrybucją zajmiemy się w ramach działań planowanych  po zakończeniu projektu.